با توجه به جدید بودن مبحث محاسبه بهای تمام شده به روش (Activity Base Costing (ABC شرکت مهندسی تحلیل­گران آمادگی خود را به منظور اجرای فرآیند محاسبه

بهای تمام شده محصولات، خدمات و برنامه های سازمان ها و شرکت ها اعلام می دارد.

فرآیند محاسبه بهای تمام شده خدمتی جداگانه از خدمات استقرار و پشتیبانی سامانه حسابداری بهای تمام شده بوده و هزینه اجرایی آن بسته به اسکوپ پروژه،وسعت پرسنلی و جغرافیایی سازمان و تعداد مراکز هزینه متفاوت خواهد بود.

کارشناسان فنی و مدیران پروژه شرکت، به سازمان ها مراجعه کرده و با طراحی پلن بهایابی اقدامات محاسبه بهای تمام شده را شروع می­نمایند. فعالیت های پشتیبان و اصلی شناسایی و احصا می­شوند، اطلاعات مورد نیاز از چارت سازمانی، شرح وظایف، احکام و کارگزینی استخراج شده، هزینه های پرسنلی و غیر پرسنلی شناسایی شده و پس از آن کارشناسان مستقر در سازمان، اطلاعات جمع بندی شده سازمان را در سامانه وارد می­گردند.

گام بعدی، بودجه ریزی عملیاتی می­باشد، شرکت تحلیل­گران اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را در سناریوهای مختلف اجرا کرده و برای سال آتی مشتریان خود برنامه ریزی های لازمه را ارائه می نماید.

مهم­تر از همه، تیم اجرایی تحلیل­گران، سازمان را رها نکرده، و از گزارشات خود در برابر بازرسان دفاع می­کند و تا تایید و تصویب نتایج پروژه، پروژه را تمام شده تلقی نخواهد کرد.

گام های اجرایی و اطلاعات مورد نیاز نرم افزار هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC):

 1. شناسایی عوامل ( منابع ) هزینه:
 • انجام مطالعات لازم بر روی حساب های هزینه ای به منظور بهینه سازی شیوه نگهداشت آنها در سازمان
 • برقراری ارتباط ( مپینگ ) بین کدینگ مالی و بودجه (یکسان سازی کدینگ)
 • استخراج فهرست پرسنل شاغل در سازمان به تفکیک واحدهای سازمانی
 • استخراج کلیه هزینه های پرسنلی برای هر یک از کارکنان
 • استخراج کلیه هزینه ای غیر پرسنلی مطابق فرم 4 فصول هزینه یا فرم 5 بودجه تفصیلی
 • برقراری ارتباط (مپینگ) میان فرم 5 بودجه تفصیلی و فرم 4 فصول هزینه
 • شناسایی محرک های (منابع) هزینه
 1. شناسایی فعالیت ها و خدمات سازمان:
 • استخراج فعالیت های اصلی سازمان بر اساس شرح وظایف واحدهای سازمان و تشکیلات تفصیلی سازمان
 • استخراج فعالیت های پشتیبان سازمان بر اساس شرح وظایف واحدهای سازمان و تشکیلات تفصیلی سازمان
 • بازنگری فهرست فعالیت های استخراج شده از طریق پرسش­نامه و مصاحبه.
 • شناسایی محرک های مناسب فعالیت های استخراج شده.
 1. انتساب منابع فعالیت ها:
 • انتساب هزینه های پرسنلی به فعالیت ها ( تسهیم هزینه پرسنل روی فعالیت های مرتبط به آنها )
 • انتساب هزینه های غیر پرسنلی به فعالیت ها.
 • انتساب هزینه فعالیت های پشتیبان به فعالیت های دیگر.
 • انتساب هزینه فعالیت های عملیاتی ( اصلی ) به خدمات / محصولات سازمان
 1. محاسبه بهای تمام شده:
 • محاسبه هزینه تمام شده و هزینه واحد مراکز فعالیت
 • محاسبه هزینه تمام شده و هزینه واحد فعالیت های پشتیبانی و عملیاتی ( اصلی )
 • محاسبه بهای تمام شده و بهای واحد خدمات / محصولات سازمان
 • محاسبه بهای تمام شده و بهای واحد برنامه­ ها