هر سازمان خصوصیات و ویژگی های منحصر به فردی دارد که از فلسفه وجودی، ماموریت و چشم اندازها، سیاست ها و سبک مدیریت آن ناشی می شود.

روشن است پاسخ به نیازمندی یک سازمان در گام نخست به فراهم شدن شناخت عمیق از آن وابسته است و ارایه راهکارهای کارآمد توسط شرکت های مهندسی نرم افزار پس از تحلیل و نیازسنجی سازمان مشتری و آگاهی از ویژگی های سازمان مقدور خواهد بود.

ارایه خدمات مشاوره ی راهبردی در شناسایی و تحلیل نیاز مشتریان موثر بوده و منجر به ارایه راهکارهای نرم افزاری با بیشترین انطباق با سازمان خواهد بود.

بهره گیری از از آخرین روش ها و ابزارهای برنامه نویسی و درک و تحلیل نیاز در شرکت تحلیل گران، بهترین نتایج را برای سازمان های خریدار به همراه خواهد داشت.