گام نخست در ارایه راهکار به یک سازمان، شناخت سازمان و شناسایی نیازمندی ها و ویژگی های منحصر به فرد سازمان می باشد.

چارچوب خدمات مشاوره در شرکت تحلیل گران به قرار زیر می باشند :

مشاوره بر اساس نیازها و درخواست‏ های مطرح شده از طرف کارفرما
شناسایی و ریشه یابی علل بروز عدم انطباق‏ ها و ارائه راهکارهای مناسب
مشاوره به منظور تهیه صورتهای مالی
بررسی و طراحی فرایندها و ارائه پیشنهادها به منظور بهبود فرآیندها
طراحی کدینگ‏ها

کافی است با کارشناسان ما تماس بگیرید تا  فرآیند شناخت و ارایه مشاوره آغاز شود.