در دوره آموزشی محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تلاش می شود تا سازمان به اهداف زیر دست یابد :

 • تسلط بر مبانی نظری و تئوری های مورد نیاز
 • تسلط کاربردی بر نرم افزار
 • ایجاد مهارت ها بر اساس تمرینات کارگاهی
 • بررسی صحت کارکرد و آموزش های تکمیلی بر اساس ورود اطلاعات آزمایشی
 • اطمینان از اثربخشی آموزش به منظور کاهش هزینه های آتی سازمان

 

 

مراحل آموزش در سازمان:

 • آموزش کاربردى و ورود اطلاعات در سامانه
 • آموزش در سطح مدیران ارشد سازمان­ ها به منظور استفاده از گزارش ها و تحلیل آنها
 • آموزش حسابرسان سازمان به منظور فرآیند حسابرسى
 • برگزارى سمینارها و کارگاه­ هاى آموزشى
 • آموزش مرحله به مرحله در تمام واحدهاى موجود در سازمان
 • آموزش به کارمندان جدیدالورود
 • بررسى مسایل آموزش داده شده و رفع ابهامات و اشکالات
 • چک کردن گزارش ها تهیه شده توسط کارمندان سازمان بعد از ثبت اطلاعات توسط آنها و اطمینان از عدم وجود مشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 • آموزش جامع بهایابی
 • حسابداری تعهدی
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • تعریفات کارگاهی
 • اثربخشی آموزش
 • کارگاه آموزش
 • سمینارهای آموزشی