فرآیند استقرار سامانه های نرم­ افزاری شرکت مهندسی تحلیل­ گران از یک پروتکل جامع پیروی کرده و برای هر سامانه به صورت مشخص تعریف شده است.

 • مراحل استقرار سامانه جامع نظام مالی به قرار زیر است :
 1. پیشنهاد براى تهیه سیستم مورد نیاز جهت راه اندازى سرور
 2. نصب موقت و آزمایشی نرم ­افزار روی سیستم ­هاى موجود (استفاده از یک Client به عنوان سرور)
 3. ورود اطلاعات اولیه به منظور راه­ اندازى اولیه نرم ­افزار، تست و بررسى توسط کاربران سازمان
 4. آموزش اولیه کارمندان جهت استفاده از نرم افزار و تصمیم گیرى صحیح در انتخاب نرم افزار مورد نیاز
 5. آموزش جامع سامانه
 6. ورود اولیه اطلاعات توسط کارشناسان پشتیبانی و مستقر
 7. کمک به ثبت اسناد دوره مالى جاری
 8. همراهی در ارسال گزارشات دستگاه­ های مربوطه جهت مشاهده عملکرد نرم افزار
 9. کسب رضایت مشتری
 10. خدمات پشتیبانی

 

 • مراحل استقرار سامانه جامع بهایابی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به قرار زیر است :
 • تشکیل کار گروه بودجه­ ریزی مبتنی بر عملکرد و تعریف سناریو هزینه­ یابی مطابق نیاز سازمان
 • ورود اطلاعات پایه مطابق اطلاعات مالی
 • احصای فعالیت های پشتیبان و اصلی
 • پیاده سازی سناریو تعریف شده در سیستم جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
 • محاسبه بهای تمام شده خدمات/ محصولات در سال مبنا
 • بودجه ریزی مطابق بهای محاسبه شده در سال مبنا
 • تعریف شاخص های عملکردی جهت مدیریت عملکرد و پایش اطلاعات
 • آموزش نرم افزار جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به کارکنان سازمان
 • تحویل کامل سیستم به نماینده سازمان

 • سامانه جامع مالی
 • راه اندازی سرور
 • اسناد مالی
 • آموزش
 • اجرای کامل بهایابی
 • نصب سامانه
 • رضایت مشتریان